fbpx

Nyereményjáték szabályzat

 

 1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE
1.1. Az „Mert a bőröd megérdemli” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője a Herbsgarden International Kft. www.herbsgarden.hu weboldala (továbbiakban Szervező), székhely: 2837 Vértesszőlős, Határ u. 6 cégjegyzék szám: 01-09-304948; adószám: 26156572-2-41
 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

 

 • A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2021. augusztus 10.-ig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevők).
 • A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.
 • A Résztvevők által megadott személyes adat az elektronikus elérhetősége (e-mail címe) melynek valódiságáért és jogszerű használatáért kizárólag a felhasználó felel, továbbá a résztvevő családi és keresztneve.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

 • A Játék 2021 augusztus 10. 12:00 órától 2021. augusztus 13. 12:00 óráig tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt feliratkozások a Játék szempontjából érvénytelenek.

 

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

 

 • Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a játék posztja alá beírja a helyes megfejtést és tag-elve bejelöli egy ismerősét
 • Szervező más részvételi módot nem fogad el.
 • Egy személy csak egyszer írhat a poszt alá és egyszer tag-elhet, így egyszer vehet részt a Játékban.
 • A Résztvevő a Játékban :
  • A játékban megjelölt klp posztja alá írja, hogy véleménye szerint  melyik arckrém nincs a képen,
  • Betag-el egy ismerőst

 

 

 

 

 1. DÍJAK ÉS NYERTES KIVÁLASZTÁSA
  • A játékban Szervező a Játékban résztvevők között két nyertest sorsol. A sorsolás augusztus 13-án 13.00 órakor történik. A 2 nyertest, Szervező messengeren keresztül értesíti augusztus 13-án, de legkésőbb augusztus 16-ig.
   A nyertes Résztvevők azok a személyek lesznek, akik helyesen tippelték a hiányzó terméket és betag-elték ismerősüket is.
  • Szervező a Játék befejezését követően értesíti a nyerteseket a nyereményükről és egyeztet velük a nyeremény átvételének módjáról.
  • A nyertesek értesítésének időpontja: 2021. augusztus 13.
  • A nyertesek értesítésének módja: a Játékosok Messenger levelezőrendszerén keresztül.
  • Nyeremény más szolgáltatásra, termékre vagy készpénzre át nem váltható.
  • Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos panaszát a jogszabályi keretek között a Szervezővel szemben érvényesítheti.

 

 1. A NYEREMÉNYEK LISTÁJA:

 

 

 1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
  • 6Szervező a Játékban 2 nyertest hirdet. A 2 nyertest messengeren keresztül értesíti a nyeremény átvételének módjáról legfeljebb 3 napon belül. Ha a megadott személyes adat alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő 1 pótnyertes kerül kiválasztásra, egyéb esetben a Nyeremény elvész.
  • A nyertes nevét a nyertes kiválasztását és adategyeztetést követően a Szervező a hivatalos Facebook oldalán is közzé teszi. (https://www.facebook.com/herbsgardenbeauty

) melyhez a résztvevő a játékba történő részvételével hozzájárul.

 • A Szervező a nyereményt a nyertesekkel egyeztetett helyszínre küldi. A nyeremények nyertesekhez történő eljuttatásának díját a Szervező fizeti

 

 1. A VERSENY SZABÁLYZATA
  • A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet: https://herbsgarden.hu/jatek/ A résztvevők  a játékba történő regisztrálással elfogadják https://herbsgarden.hu/ weboldal Adatvédelmi szabályzatát, továbbá hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

 

 1. VIS MAJOR
  • Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
  • Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.
  • Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
  • A vis major esetet a  https://herbsgarden.hu/ weboldalon kell megjeleníteni.

 

 1. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE
  • A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

 

 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
  • A Játékban való részvétel ténye igazolja, hogy minden részvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).
  • A Játékban való részvétel révén a részvevők feltétlen módon elfogadják, hogy a személyes azonosítói adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag, hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb.
  • A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vonatkozóan.
  • Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon.
  • A résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a Szervező címére küldenek meg.
  • Szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető a https://herbsgarden.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalon, melynek elfogadását jelenti a játékba történő regisztrálás.

 

 

 1. VITÁK
  • Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.
  • Játékban való részvétellel a Résztvevők kijelentik, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időkorlátoknak és feltételeknek.
  • Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, amennyiben ez nem lehetséges, a viták elrendezésére kikötik a Tatabányai Járásbíróság kizárólagos illetékességét .
  • Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt a https://herbsgarden.hu/jatek/ internetes oldalon és a hivatalos Facebook oldalon nyilvánosságra hozni.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  • A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen jogsértés esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében.
  • A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni az általa megadott elérhetőségen, avagy ha az illető az üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg
  • Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvényeken alapulnak.
  • Szervező nem vállal semmilyen felelősséget arra az esetre, ha a Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy felróható mulasztásai miatt.
  • A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhetőhttps://herbsgarden.hu/jatek/
  • Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a Részvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a https://herbsgarden.hu/jatek/révén.

A Kampány szervezője:

Herbsgarden Intenational Kft. www.herbsgarden.hu  weboldala

 1. augusztus 10.